ANUNŢ

de solicitare Aviz de mediu 

  

SC NAVIGATOR SOFTWARE SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii la APM Mureș a primei versiuni a planului (PUZ) care creează cadrul pentru construirea Plan Urbanistic Zonal – Reglementare urbanistică pentru Construire Centru Logistic – NS Logistics, pe amplasamentul Comuna Corunca nr. 409B1 și FN, jud. Mureș.

Informaţii privind potențialul impact asupra mediului al planului (programului) propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș Tg. Mureș Str. Podeni nr.10, în zilele de luni, între orele 9-15, și marți-vineri, între orele 9-12, până la data de 10.03.2021; Sugestii / observații pot fi depuse în scris la APM Mureș în același interval de timp.

 

 

Data 25.05.2018

TERMENI ȘI CONDIȚII GDPR- NAVIGATOR SOFTWARE, ÎMPUTERNICIT

Informații generale

Documentul “Termeni și condiții GDRP- Navigator Software, împuternicit” descrie modul în care asigurăm respectarea cerințelor impuse de regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - numit în continuare Regulament

și vizează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în numele operatorului (firma Dvs.), de către angajații împuternicitului  NAVIGATOR SOFTWARE SRL, cu ocazia derulării Contractelor de vânzare-cumpărare și utilizare module informatice,  Contractelor de vânzare-cumpărare pentru stații carburanți și Contracte de prestări servicii informatice pentru sisteme informatice, pentru produsul software RESOURCE NAVIGATOR versiunea 4.1.

Vă rugam să vă faceți timp pentru a citi termenii și condițiile din acest document.

Persoana juridică împuternicită de operatorul de date personale

Persoana juridică împuternicită de operatorul de date personale, denumită împuternicit este NAVIGATOR SOFTWARE S.R.L, cu sediul în Corunca nr. 409 B1, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului Tg. Mureș sub nr. J26/1388/2008, CUI RO 24267057.

Definiții

„Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018.

 „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern. 

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

1.Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm

Având în vedere existența unei relații contractuale între operator și împuternicit, relație care presupune prelucrarea de către împuternicit a unor date personale conținute în bazele de date furnizate de operator, părțile stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor persoanelor vizate. Vor fi prelucrate - fără a se limita la - următoarele categorii de date: nume si prenume, sexul, starea civilă, CNP, data și locul nașterii, cetățenia, serie, număr, valabilitate carte de identitate, adresa de domiciliu, adresă de email, număr de telefon, data și durata apelului telefonic, cont bancar, persoane în întreținere (nume și prenume, CNP), poza, imaginea, semnătura, funcția, venitul, geolocația etc.

În derularea relației contractuale existente, părțile vor prelucra, după caz, date ale angajaților operatorului, ale membrilor familiei angajaților, clienți/furnizori persoane fizice, reprezentanți legali, delegați, etc.

2.Care este scopul procesării datelor cu caracter personal

Prelucrarea are loc prin accesul de la distanță la serverele sau stațiile de lucru ale operatorului sau prin suportul telefonic, ticketing, în cadrul analizei unor baze de date sau cu ocazia unor comunicări de orice fel care implică transferul de date cu caracter personal pe perioada implementării, școlarizării, acordării de service, sau a altor acțiuni solicitate de operator.

Prelucrarea are loc odată cu accesarea bazelor de date ale clientului/operatorului care conțin date cu caracter personal și care au fost salvate pe serverul sau stația de lucru a împuternicitului pe perioada implementării, școlarizării, service, sau a altor acțiuni solicitate de operator.

Datele personale pot fi comunicate împuternicitului și prin email, telefonic sau corespondență.

Prelucrarea datelor are drept scop implementarea aplicațiilor, configurări, remedieri, asistență de specialitate, testare, și/sau organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea datelor conform interesului operatorului.

3.Durata prelucrării

Împuternicitul are acces la datele cu caracter personal ale operatorului astfel:

•    atâta vreme cât între operator și împuternicit există cel puțin un document contractual în vigoare care implică prelucrarea de date cu caracter personal deținute de operator și puse la dispoziția împuternicitului, acesta din urmă are dreptul de acces la datele cu caracter personal pe întreaga perioadă de validitate a documentului contractual.

•    În situația în care documentele contractuale ajung la termen dar continuă să genereze efecte ce presupun prelucrarea de date cu caracter personal al operatorului de către împuternicit, acesta din urmă are dreptul de acces la datele cu caracter personal pe termen nedefinit.

•    În cazul în care pentru părți subzistă obligația legală de prelucrare a datelor, împuternicitul va avea drept de acces la datele cu caracter personal până la expirarea termenului prevăzut de lege.

4.Obligațiile și responsabilitățile operatorului

•    Se angajează să respecte confidențialitatea în legătură cu prelucrarea datelor

•    Respectă principiile prelucrării datelor cu caracter personal prevăzute în Regulament;

•    Pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul

•    Se asigură că angajații implicați nu prelucrează fără autorizație date ale persoanelor și că angajații implicați sunt obligați să păstreze confidențialitatea. Obligația de confidențialitate continuă și după încetarea efectelor raporturilor de muncă

•    Transmite împuternicitului instrucțiuni specifice legate de prelucrarea datelor personale în conformitate cu propriile politici în acest sens 

•    Operatorul are dreptul să efectueze inspecții, audituri privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a împuternicitului.

5.Obligațiile împuternicitului

•    Se angajează să respecte confidențialitatea în legătură cu prelucrarea datelor.

•    Acționează doar pe baza instrucțiunilor scrise ale operatorului și doar la cererea acestuia cu excepția cazului în care legea solicită să acționeze fără astfel de instrucțiuni.

•    Se asigură că persoanele care prelucrează datele sunt supuse unei obligații de confidențialitate 

•    Ia măsuri adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării.

•    Sprijină operatorul de date în asigurarea accesului la datele proprii ale persoanei vizate și le permite acestora să-și exercite drepturile în temeiul Regulamentului.

•    Asistă operatorul de date în îndeplinirea obligațiilor privind securitatea prelucrării, notificarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal și evaluarea impactului asupra protecției datelor.

•    Șterge sau transmite toate datele cu caracter personal către operator, conform solicitărilor acestuia.

•    Prezintă informațiile cerute la nivelul inspecțiilor și furnizează operatorului orice informație necesară pentru a se asigura că ambii îndeplinesc obligațiile art. 28 din Regulament.

•    Informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune încalcă Regulamentul sau alte dispoziții din dreptul intern sau dreptul Uniunii Europene referitoare la protecția datelor. 

6.Dispoziții finale

•    Părțile sunt și rămân responsabile în mod individual pentru conformarea cu reglementările legale statuare privind protecția datelor care se aplică acestora.

•    În situația în care legislația națională prin care vor fi transpuse prevederile GDPR va impune obligații suplimentare, acestea vor face obiectul unui act adițional la prezentul document.

•    Nulitatea unei dispoziții a prezentului acord nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Dacă o prevedere se dovedește a fi nulă, părțile o vor înlocui cu o noua prevedere care va ilustra intențiile inițiale ale părților.

•    Orice modificări ale prezentului document, precum și orice acte adiționale vor fi făcute în scris. Acest acord este guvernat de legislația României, astfel încât orice litigiu care ar putea surveni în legătură cu prezentul acord va fi judecat de instanța competentă din localitatea de reședință a împuternicitului.

7.Cum să ne contactati 

Pentru orice solicitări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sau oricare dintre drepturile sus-menționate, va rugăm să ne contactati pe e-mail sau poștă: Corunca nr. 409 B1, jud. Mureș, CP 547367.

8.Depunerea unei plângeri

 Dacă nu sunteti mulțumiti cu modul în care gestionăm datele cu caracter personal în relația cu Dvs., aveti dreptul să depuneti o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor. (ANSPDCP)

În cazul în care NU sunteți de acord cu conținutul acestui document, vă rugăm să ne comunicați acest lucru în scris.

În caz de refuz, Navigator Software S.R.L. va fi în imposibilitatea de a menține relația comercială cu Dvs., respectiv:

•    vom rezilia contractele de vânzare-cumpărare și utilizare module informatice și contracte de prestări servicii informatice pentru sisteme informatice încheiate cu Dvs.

•    nu vom mai putea accesa de la distanță sau la sediul dumneavoastră, bazele de date ce conțin date personale

•    nu vom putea continua activitatea de suport, service, depanare a bazelor de date, găzduire

•    nu vom mai avea permisiunea de a continua să comunicăm cu persoanele ale caror date personale se găsesc în acele baze de date

Netrimiterea unui refuz ferm va fi interpretat că ați citit prezentul documentul și va reprezenta o acceptare tacită a celor descrise în “Termeni și condiții GDPR- Navigator Software, împuternicit.

Data 25.05.2018

TERMENI ȘI CONDIȚII GDPR- NAVIGATOR SOFTWARE

Informații generale

În documentul “Termeni și condiții GDRP- Navigator Software” descriem modul în care respectăm prevederile Regulamentului UE (2016/679) al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul acestui document este de a vă oferi o mai bună înțelegere cu privire la următoarele aspecte: 

1.Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm

2.Care este scopul procesării datelor cu caracter personal

3.Cum sunt partajate aceste informații

4.Drepturile Dvs.

5.Confidențialitatea și securitatea datelor

6.Cum să ne contactati 

7.Depunerea unei plângeri

Vă rugam să vă faceți timp pentru a citi termenii și condițiile din acest document.

Operatorul de date

Operatorul de date este NAVIGATOR SOFTWARE S.R.L, cu sediul în Corunca nr. 409 B1, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului Tg. Mureș sub nr. J26/1388/2008, CUI RO 24267057.

Definiții

„Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018.

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern. 

1.Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm

Colectăm informații cu caracter personal în timpul derulării relației dintre Dvs. și Navigator Software S.R.L.

 În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal (persoana fizica) este direct implicat în relația de afaceri sau de marketing, datele personale colectate pot include: nume si prenume, funcția, CNP, serie și număr carte de indentitate, adresa de domiciliu, adresă de email, număr de telefon, data și durata apelului telefonic, cont bancar, semnătura, și imaginea.

În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal (persoana fizica) este direct implicat în relația de potențial angajat și angajator, datele personale colectate pot include: nume si prenume, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu, adresă de email, număr de telefon, data și durata apelului telefonic, poza, imaginea, experiența profesională.

În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal (persoana fizica) este direct implicat în relația de angajat și angajator, datele personale colectate pot include: nume si prenume, sexul, starea civilă, CNP, data și locul nașterii, cetățenia, serie, număr, valabilitate carte de identitate, adresa de domiciliu, adresă de email, număr de telefon, data și durata apelului telefonic, cont bancar, persoane în întreținere (nume și prenume, CNP), poza, imaginea, semnătura, datele privind cazierul judiciar, experiența profesională, venitul, geolocația, datele biometrice.

2.Care este scopul procesării datelor cu caracter personal

În relația cu furnizorii, colaboratorii, partenerii, potențialii clienți, clienți și reprezentanții instituțiile publice, datele cu caracter personal sunt procesate numai în scopuri legate de derularea activităților comerciale, cum ar fi ofertare, contractare, furnizarea de produse și servicii, informare prin poștă, e-mail, SMS și telefon cu privire la:

 • facturile scadente, soldul clienților, suspendarea/activarea serviciilor
 • factura în format electronic
 • informații despre produse și servicii 
 • informații despre evenimente și cursuri de specializare
 • informații tehnice
 • informații din domeniul economic și legislative
 • oferte promoționale
 • alte informații necesare derulării activității comerciale.

În relația de potential angajat și angajator, datele cu caracter personal sunt procesate numai în scopuri legate de derularea activității de angajare, cum ar fi contactarea, intervievarea și evaluarea potențialului angajat. 

În relația de angajat și angajator, datele cu caracter personal sunt procesate numai în scopuri legate de respectarea drepturilor și obligațiilor din legislația muncii, cum ar fi contractare, evidență personal, evaluare personal, calcul salarii, calcul drepturi etc.

3.Cum sunt partajate aceste informații

Navigator Software S.R.L. poate utiliza și partaja, informațiile pe care le furnizati și alte informații pe care le deține despre dvs., în următoarele scopuri: 

 • obligații contractuale
 • marketing și evenimente
 • obligații legale și de reglementare

Vom partaja informații cu caracter personal în situațiile în care considerăm că este necesar acest lucru, cum ar fi: 

 • pentru a ne conforma obligațiilor legale și a răspunde solicitărilor din partea agențiilor guvernamentale, inclusiv autoritățile de aplicare a legii și alte autorități publice, care pot include astfel de autorități din afara țării Dvs. de reședință; 
 • în caz de fuziune, vânzare, restructurare, achiziție, asociere în participațiune, cesiune, transfer sau altă dispoziție a activității, activelor sau acțiunilor noastre, integral sau parțial (inclusiv în legătură cu orice proceduri de faliment sau de natură similară); 
 • pentru a ne proteja drepturile, clienții, produsele și serviciile.

4.Drepturile Dvs.

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi, care sunt detaliate mai jos:

 • Accesul la datele cu caracter personal: aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre Dvs. 
 • Corectarea datelor cu caracter personal: ne puteți solicita să rectificăm sau să corectăm orice date cu caracter personal pe care le prelucrăm despre Dvs. și care sunt incorecte.
 •  Dreptul de retragere a consimțământului: aveți dreptul să retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. 
 • Dreptul la ștergere: ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea prelucrării. Acest drept se aplică numai în anumite situații, nefiind un drept garantat sau absolut. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor: acest drept vă permite să obțineți datele Dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat sau care ne-au fost necesare pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, într-un format care vă permite să transferați respectivele date cu caracter personal către altă organizație. Puteți avea dreptul de ne solicita să vă transferăm datele cu caracter personal direct către cealaltă organizație, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal: în anumite situații, aveți dreptul de a ne solicita să suspendăm prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. Când suspendăm prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, ni se va permite în continuare să stocăm datele Dvs. cu caracter personal, în arhivă, dar pentru orice altă prelucrare a acestor informații va fi necesar consimțământul Dvs., sub rezerva anumitor derogări.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal: aveți dreptul să vă opuneți utilizării de către noi a datelor Dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate în baza intereselor noastre legitime. Cu toate acestea, putem să vă prelucrăm în continuare datele cu caracter personal, în pofida opunerii Dvs., când există motive legitime întemeiate să procedăm astfel sau când trebuie să vă prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu orice acțiune în justiție.

5.Confidențialitatea și securitatea datelor

Navigator Software S.R.L. asigură confidențialitatea și securitatea datelor Dvs. prin măsuri organizatorice și tehnice descrise mai jos:

 • păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât avem nevoie de ele în mod rezonabil, în scopuri legale și comerciale. Va rugăm să rețineti că, în anumite situații, ni se poate solicita să va păstrăm informațiile pe o perioadă nedeterminată. Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura menținerea confidențialității informațiilor pe perioada păstrării acestora. În acest sens semnăm clauze de confidențialitate cu angajații și subcontractanții noștri.
 • recunoaștem că securitatea offline si online și protecția datelor este un domeniu de importanță vitală pentru toți, de aceea ne angajăm să utilizăm măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile împotriva accesării de către persoane neautorizate și pentru a preveni prelucrarea, dezvăluirea, distrugerea, pierderea, modificarea și deteriorarea accidentală sau ilicită. Abordarea noastră se concentrează pe prevenirea riscurilor. Pentru a ne ajuta în această privință, deoarece securitatea anumitor comunicări prin intermediul internetului nu este asigurată complet, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care le divulgati folosind conexiunea la internet. Acceptati implicațiile inerente în materie de securitate în momentul în care folositi internetul, iar Navigator Software S..R.L. nu va accepta nicio răspundere pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecință, accidentale, indirecte sau punitive care apar dintr-o astfel de situație.
 • verificăm istoricul tuturor candidaților pentru angajare, în conformitate cu legile, reglementările și etica aferentă, și proporțional cu cerințele activității, clasificarea informațiilor ce vor fi accesate și riscurile observate.
 • toți angajații societății beneficiază de educare și formare aferentă în mod regulat, în vederea conștientizării, cu privire la noutățile periodice legate de politicile și procedurile organizaționale, după cum este necesar pentru funcția pe care o dețin.
 • suporturile care conțin informații sunt protejate împotriva accesului neautorizat, utilizării greșite sau alterării în timpul transportului.
 • controlăm accesului la datele personale și la parole.
 • drepturile de acces ale tuturor angajaților și utilizatorilor externi la informații sunt revocate la încetarea funcțiilor, contractului sau acordului sau sunt adaptate atunci când apar modificări.
 • accesul la sisteme și aplicații este controlat.  În Resource Navigator versiunea 4.1 utilizatorii accesează documentele care conțin date personale pe baza rolurilor setate, cu drepturile aferente.
 • utilizăm un sistem interactiv de management al parolelor, pentru a asigura calitatea acestora.
 • implementăm o politică pentru pentru utilizarea controalelor criptografice pentru protecția informațiilor și utilizarea, protecția și durata de viață a cheilor criptografice.
 • punctele de acces precum ușile de acces sunt controlate pentru a evita accesul neautorizat.
 • echipamentele sunt instalate și protejate astfel incat sa reducem riscurile potentiale apărute din amenințări și pericole legate de mediu dar și posibilitatea accesului neautorizat.
 • echipamentele sunt întreținute corect pentru a asigura disponibilitatea și integritatea.
 • implementăm controale de detectie, prevenție și recuperare pentru a asigura protecția împotriva atacurilor de tip malware, la care adaugam siconștientizarea adecvată a utilizatorilor.
 • generam, păstrăm și verificăm, în mod regulat, jurnalul de evenimente care înregistrează activitățile utilizatorilor, excepțiile, erorile și evenimentele legate de securitatea informațiilor.
 • am stabilit reguli care guvernează instalarea programelor pe sistemele operaționale, în special instalarea efectuată de utilizatori.
 • folosim clauze confidențiale în acordurile cu terți pentru a proteja transferul de informații comerciale între noi și terți.
 • utilizăm reguli privind dezvoltarea de software și sisteme
 • folosim medii de dezvoltare securizate, unele fiind protejate cu cheie
 • testăm funcționalitățile de securitate în timpul dezvoltării
 • folosim cunoștințele pe care le dobândim atunci când analizăm și soluționăm incidentele de securitate a informațiilor pentru a reduce probabilitatea sau impactul incidentelor viitoare.

6.Cum să ne contactati 

Pentru orice solicitări legate de informațiile Dvs. cu caracter personal sau oricare dintre drepturile sus-menționate, va rugăm să ne contactati pe e-mail sau poștă: Corunca nr. 409 B1, jud. Mureș, CP 547367.

7.Depunerea unei plângeri

 Dacă nu sunteti mulțumiti cu modul în care va gestionăm datele cu caracter personal, aveti dreptul să depuneti o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor. (ANSPDCP)

 

În cazul în care NU sunteți de acord cu conținutul acestui document, vă rugăm să ne comunicați acest lucru în scris.

În caz de refuz, Navigator Software S.R.L. va fi în imposibilitatea de a menține relația cu Dvs., drept urmare vom întrerupe cu Dvs. toate relațiile comerciale, de marketing sau de tip angajat potențial/angajat și angajator.

Netrimiterea unui refuz ferm va fi interpretat că sunteți conștient de drepturile Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Navigator Software S.R.L.  și va reprezenta o acceptare tacită a celor descrise în documentul “Termeni și condiții GDPR- Navigator Software”.

 

   

 

Comunicat de presă

Data 29.08.2017

 

Privind lansarea, de către Navigator Software, a proiectului 

Dezvoltarea sistemului inovativ “Navigator Cloud” pentru o economie modernă 

Nr. contract de finanțare 52/03.08.2017

 

 

 

            Navigator Software S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul: Dezvoltarea sistemului inovativ “Navigator Cloud” pentru o economie modernă, în baza contractului de finanțare nr. 52/03.08.2017 încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa Prioritară 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului, între 03.08.2017- 02.08.2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității pe piață a societății Navigator Software la nivelul regiunii Centru, precum și accesul pe noi piețe naționale și internaționale prin oferirea celor mai bune produse inovative ca și raport calitate-preț.

Cele mai relevante rezultate prevăzute a fi obținute prin implementarea proiectului sunt: angajarea a 4 persoane (programator, inginer electrotehnic, consultant tehnic, product manager) cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, dezvoltarea a 8 echipamente IoT (echipament pentru măsurarea și monitorizarea consumului de energie, echipament pentru măsurarea temperaturii și a umidității în sisteme HACCP, echipament pentru monitorizarea obiectelor aflate în mișcare în regim offline, termostat inteligent autodidactic, echipament pentru optimizarea pregătirii de apă menajeră cu sisteme de încălzire combinate, mini stație meteo, sisteme de irigare legate inteligent, sistem de avertizare pentru rezervoare) și dezvoltare Navigator Cloud SaaS: platforme (web și mobile) dezvoltate pentru serviciului Navigator Cloud.

Valoarea totală a proiectului este de de 2.614.709,48 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile primite din Programul Operațional Competitivitate este de 1.649.979,45 lei.

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

"Competitivi împreună"

 

 

Persoana de contact:

Balazs Endre- administrator Navigator Software S.R.L., e-mail  

 

 

ParteneriContact

Suport telefonic:
+40 753 083 480

Luni-Vineri: 800 - 1630

contact@ns.software

Facebook

 

Map